KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych w Kancelarii Radcy Prawnego Pauliny Paczuskiej

W związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25.05.2018r Rozporządzenia nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

– zwanego dalej RODO,  poniżej informuję:

I. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych, zwanym dalej Administratorem, jest Paulina Paczuska prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego Paulina Paczuska Łupstych 47d, 11-041 Olsztyn, tel. 692598558, e-mail kontakt@kancelariapaczuska.pl.

II. Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

1.  Administrator przetwarza i będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

– zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług prawnych na podstawie umowy lub/i pełnomocnictwa  – (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b) RODO);

– świadczenia na Państwa rzecz pomocy prawnej z urzędu – na podstawie przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO);

– prowadzenia z Państwem korespondencji zarówno w formie tradycyjnej listownej, jak również poprzez e-mail i Formularz Kontaktowy Porady Prawnej On-line zamieszczony na stronie https://kancelariapaczuska.pl, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora  – (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO);  

– ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wynikającymi z zawartej umowy o świadczenie usług prawnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

– archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

2. W ramach wykonywania zawodu radcy prawnego bezsprzecznie dochodzi do sytuacji, w których konieczne jest przetwarzanie danych wskazanych w art. 9 RODO ( dane szczególnej kategorii) takich jak m.in: dane dotyczące zdrowia, dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etnicznej, poglądy polityczne, przynależność do związku zawodowego, przekonania religijne lub światopoglądowe.

Jeśli wśród danych, które przetwarza Administrator znajdą się dane szczególnej kategorii przetwarzać je będzie na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO, który dotyczy sytuacji, w których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy. Powyższe obejmuje przetwarzanie danych osobowych, gdy jest ono niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zarówno w postępowaniu sądowym, administracyjnym, jak i też innym postępowaniu pozasądowym.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prowadzenia sprawy, świadczenia innych usług prawnych oraz kontaktu z Państwem. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe świadczenie usług w ogóle (m.in. w przypadku nie podania danych do umowy, niewypełnienia obowiązkowych pól w formularzu kontaktowym) lub ich realizacja w sposób rzetelny i skuteczny (m.in. w przypadku nieprzedstawienia całości dokumentacji/materiału dowodowego).

III. Odbiorcy danych osobowych:

1. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu:

 a) podmiotom przetwarzającym– podmiotom, z których pomocy Administrator korzysta przy wykonywaniu usług, w tym przy przetwarzaniu danych, z którymi łączy go umowa powierzenia przetwarzania danych: np. usługodawcy hostingowemu, dostawcy oprogramowania (np. do zarządzania relacjami z Klientem, fakturowania),  firmie księgowej, firmie dającej Administratorowi wsparcie w zakresie IT;

b) odrębnym od Administratora administratorom danych – jeżeli właściwe świadczenie pomocy prawnej na Państwa rzecz wymaga korzystania z usług takich podmiotów, w zakresie w jakim zostało to z Państwem ustalone lub jest to istotne dla ochrony Państwa interesów i dóbr, tj. właściwe świadczenie pomocy prawnej (zgodnie ze sztuką zawodu), wymaga ujawnienia danych tym podmiotom:

– są to podmioty, które z racji świadczonych usług traktowane są jako odrębni administratorzy danych, samodzielnie decydujący o sposobach i zasadach przetwarzania Państwa danych np. notariusze, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi – zasady wykonywania zawodu przez te podmioty regulowane są przez przepisy prawa, które gwarantują  właściwy poziom ochrony i bezpieczeństwa przetwarzania tych danych;

– są to urzędy, organy państwowe, organy administracji, sądy i inne instytucje publiczne – zasady przetwarzania danych przez te podmioty regulowane są przez przepisy prawa, które gwarantują  właściwy poziom ochrony i bezpieczeństwa przetwarzania tych danych;

c) odrębnym od Administratora administratorom danych, którym dane ujawniane są na ich wniosek, na podstawie przepisów, np.  urzędom, organom państwowym i organom administracji państwowej;

d) pracownikom Administratora – na podstawie upoważnienia.

2.  Jednocześnie informuję, że Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO i nie zamierza dokonywać tego w przyszłości.

IV. Okres przechowywania danych:

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:

– Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy świadczenia usług prawnych przechowuje przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowaliście się Państwo z Administratorem,

– Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy Administrator przetwarza do czasu zakończenia wykonywania umowy, a po tym czasie – przez okres wymagany przez przepisy prawa, maksymalnie 10 lat od końca roku, w którym zakończył się cel (np. postępowanie), w którym dane osobowe zostały zgromadzone,

– Państwa dane pozyskane w celu świadczenia na Państwa rzecz pomocy prawnej z urzędu – przez okres wymagany przez przepisy prawa, maksymalnie 10 lat od końca roku, w którym zakończył się cel (np. postępowanie), w którym dane osobowe zostały zgromadzone,

– Państwa dane osobowe wysłane do nas w korespondencji listownej, e-mailowej lub poprzez formularz kontaktowy – przez czas niezbędny do obsługi zapytania, przez okres trwania korespondencji, uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu skutecznie wniesionego sprzeciwu na przetwarzanie. W zależności od tego, jakie będą rezultaty prowadzonej korespondencji, dane albo będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy o czym osoba, której dane dotyczą zostanie odrębnie poinformowana, albo zostaną usunięte, zgodnie z powyższymi postanowieniami, jeżeli nie dojdzie do nawiązania współpracy.

– Państwa dane przetwarzane w celu wypełniania przez Administratora z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności prawniczej i realizacją zawartej z Państwem umowy –  przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków, maksymalnie przez okres, w którym przepisy nakazują przechowywać Państwa dane lub przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania ciążących na nim obowiązków.

– Państwa dane przetwarzane w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami –  przez czas przedawnienia roszczeń.

IV. Państwa prawa wynikające z RODO:

Ponadto informuję, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia (przy spełnieniu przesłanek wynikających z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.