Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną w formie zdalnych porad prawnych

/”Regulamin korzystania z Formularza Porady Prawnej Online”/

przez Kancelarię Radcy Prawnego Pauliny Paczuskiej

1. Niniejszy „Regulamin korzystania z Formularza Porady Prawnej Online” zwanym dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania przez klientów Kancelarii Radcy Prawnego Pauliny Paczuskiej z Formularza Kontaktowego Porady Prawnej Online zwanego dalej „Formularzem” dostępnego na stronie internetowej: https://kancelariapaczuska.pl w celu zamówienia kontaktu i uzyskania porady prawnej w formie zdalnej.

2. Właścicielem i udostępniającym Formularz jest radca prawny Paulina Paczuska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Paczuska (dalej „Kancelaria”), NIP 9462415007, REGON 369545386.

3. Kancelaria świadczy usługi prawne drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 z późn. zm.), w formie zdalnych porad prawnych, za pośrednictwem strony internetowej https://kancelariapaczuska.pl

4. Zapytania do radcy prawnego za pośrednictwem Formularza może kierować każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwani dalej „Klientem”.

5. Dostęp do Formularza jest bezpłatny, nie wymaga od Klienta jakichkolwiek formalności, w szczególności dokonania rejestracji oraz logowania.

6. Usługa w postaci zdalnej porady prawnej jest odpłatna. Wynagrodzenie ustalane jest z Klientowi indywidualnie, zgodnie z procedura opisaną w pkt 11 Regulaminu.

7. W celu skorzystania z Formularza Klient powinien posiadać komputer lub urządzenia z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do Internetu. Dostęp do Formularza może odbywać się przy pomocy jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: Google Chrome min. v. 67, Mozilla Firefox min. v. 57, Opera min. v. 52, Microsoft Edge min. v. 17, Safari min. v. 12, lub ich nowsze wersje. Wersje przeglądarek starsze od aktualnych, mogą nie być obsługiwane lub nie być obsługiwane w pełni.

8. Korzystanie z Formularza może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się przedsięwzięcie przez Użytkownika odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.

9. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed wysłaniem zapytania online do Kancelarii oraz może uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej, w sposób który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

10. Korzystając z Formularza Klient wypełnia pola do uzupełnienia, poprzez podanie danych w celu uzyskania porady prawnej. Klient potwierdza chęć kontaktu i wysłania wiadomości poprzez naciśnięcie pola/linku o nazwie WYŚLIJ znajdującego się pod Formularzem.

11. W ciągu 12 godzin od wysłania zapytania radca prawny z Kancelarii wysyła do Klienta wiadomość e-mail, potwierdzającą otrzymanie korespondencji, propozycję terminu wykonania usługi oraz wysokość wynagrodzenia za usługę lub wskazuje na konieczność przesłania przez Klienta dodatkowych wyjaśnień/dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do udzielenia porady prawnej.

12. Dwunastogodzinna gwarancja kontaktu nie obowiązuje w sprawie zapytań wysłanych:

a) po godzinie 15.00 w piątek,

b) po godzinie 15.00 w dzień poprzedzający dzień uznany ustawowo za wolny od pracy

c) w dniu ustawowo uznanym za wolny od pracy

W powyższych sytuacjach kontakt zostanie nawiązany z Klientem:

– w przypadku okoliczności wskazanych w pkt a): w poniedziałek do godziny 12.00 (o ile nie jest on dniem ustawowo wolnym od pracy, wtedy odpowiedź zostanie udzielona zgodnie z procedurą dotyczącą pkt b) i c)

– w przypadku okoliczności wskazanych w pkt b) i c) : w najbliższym dniu roboczym do godziny 12.00.

13. W przypadku akceptacji warunków zawarcia umowy przez Klienta, powinien on wysłać uzgodnione wynagrodzenie na rachunek bankowy Kancelarii oraz wysłać wiadomość e-mail zawierającą akceptację warunków umowy oraz potwierdzenie przelewu wynagrodzenia za usługę.

14. Porada prawna zostanie udzielona w terminie uzgodnionym wcześniej zgodnie z pkt 11 i 12 niniejszego Regulaminu przez radcę prawnego Paulinę Paczuską lub innego radcę prawnego współpracującego z Kancelarią, po dokonaniu przez Klienta wpłaty na rachunek bankowy podany w zakładce KONTAKT na stronie https://kancelariapaczuska.pl tytułem wynagrodzenia za usługę.

15. Wynagrodzenie jest podawane w złotych polskich, przy czym jest powiększane o podatek VAT. Kancelaria za świadczone usługi wystawi paragon fiskalny, zaś na pisemną prośbę Klienta przekazaną w treści Formularza lub w wiadomości e-mail skierowanej na adres kontakt@kancelariapaczuska.pl Kancelaria wystawi fakturę VAT w terminie określonym w odrębnych przepisach.

16. Klient zobowiązany jest do korzystania z Formularza zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. Niedozwolone jest: a/ korzystanie z formularza w celu naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa; b/ dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym

17. Umowa obowiązuje do chwili zrealizowania usługi zgodnie z Regulaminem tj. udzielenia przez radcę prawnego porady prawnej na adres e-mail wskazany w formularzu kontaktowym (lub na życzenie Klienta telefonicznie) oraz jej odebrania przez Klienta.

18. Kancelaria zastrzega sobie możliwość realizacji umowy w częściach, po uprzednim porozumieniu się z Klientem. W przypadku gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację umowy w częściach, ma prawo od umowy odstąpić o czym poinformuje Kancelarię w wiadomości e-mail.

19. W przypadku braku możliwości wykonania usługi, Kancelaria ma prawo od umowy odstąpić, niezwłocznie powiadamiając o tym Klienta. W takiej sytuacji Kancelaria zwraca Klientowi uiszczone wynagrodzenie.

20. Klient może rozwiązać zawartą umowę, z zastrzeżeniem zatrzymania przez Kancelarię części wynagrodzenia odpowiadającej części wykonanej usługi.

21. Kancelaria i Klient mają prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta lub Kancelarię postanowień niniejszego Regulaminu.

22. Kancelaria może odstąpić od umowy, w szczególności przypadku gdy:

a) Klient nie udzieli Kancelarii informacji niezbędnych do wykonania usługi lub nie prześle dokumentów, które są niezbędne do wykonania usługi;

b) zachodzą okoliczności wskazane w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, do pobrania pod adresem: https://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego/.

23. Kancelaria zobowiązuje się wykonać Usługę rzetelnie, z należytą starannością oraz zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym przy zachowaniu tajemnicy zawodowej.

24. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności: a/ za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Klienta z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem, b/ za utratę danych przez Klienta na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Kancelarii. c/ za szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania usług będących następstwem okoliczności, za które Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich, d/ za podanie przez Klienta niepełnych, błędnych lub nieprawdziwych danych, e/ za działania Klienta sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

25. W przypadku korzystania z Formularza przez Klienta, Kancelaria może zbierać i przetwarzać dane osobowe jako Administrator Danych Osobowych. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jaką zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), powinien przekazać Klientowi Administrator Danych Osobowych stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

26. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności RODO, oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

27. W przypadku zastrzeżeń co do świadczonej usługi porady prawnej online Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji za pomocą wiadomości email na adres : kontakt@kancelariapaczuska.pl;

28. Przedmiotu reklamacji nie mogą stanowić w szczególności:

a) zrealizowane usługi, które są niekorzystne dla Klienta, m.in. nie potwierdzają sugerowanej przez Klienta lub korzystnej dla niego wykładni przepisów prawa;

b) zrealizowane usługi, które zostały oparte na niepełnym stanie faktycznym i prawnym oraz na podstawie niepełnej dokumentacji wskazanych lub przesłanych przez Klienta, w tym również, które nie zostały przez Klienta uzupełnione pomimo prośby Kancelarii.

29. Reklamacja powinna zawierać: a) opis zdarzenia, którego dotyczy; b) wskazanie zastrzeżenia; c) wyraźne wskazanie roszczenia; d) dane kontaktowe oraz dane umożliwiające identyfikację Klienta

30. Kancelaria rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania oraz udziela odpowiedzi formie wiadomości e-mail. W przypadkach bardziej skomplikowanych, Kancelaria zawiadomi Klienta w formie przewidzianej dla odpowiedzi, iż odpowiedź będzie wysłana w terminie nie dłuższym niż 60 dni. W przypadku uznania reklamacji, roszczenie podniesione w reklamacji zostanie zrealizowane, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi na reklamację.

31. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozpatrywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016r. poz. 1823 z późn zm.) jest Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).

32. Rozstrzyganie na drodze sądowej ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

33. Rozstrzyganie na drodze sądowej ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kancelarii.

34. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2021 r. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest w serwisie internetowym https://kancelariapaczuska.pl

35. Klient jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione.